Правила за участие в месечната игра на BG Market

 

Официални правила и условия на месечна игра
Всеки месец хранителна верига BG Market Ви предлага да участвате в томбола с награди.
При Ваше желание, може да участвате ако:
– Направите покупки в търговската мрежа на стойност 30.00 лв. или повече
– Напишете своите две имена, мобилен номер и email адрес на гърба на касовата бележка
– Пуснете касовия бон в обозначените за това места

Играта важи за всички физически хранителни магазини на верига BG Market.
В началото на всеки месец ще се обявяват печелившите за предходния месец.
С колкото повече касови бележки участвате, толкова е по-голям шансът да спечелите!

  1. Организатор на играта
    Месечната игра (наричана по-долу „Игра“, „Томбола“) се организира от “БЕТА 111” ООД дружество, регистрирано по Търговския закон на РБ, със следните данни: “БЕТА 111” ООД, ЕИК 201377789, седалище и адрес на управление град Благоевград, булевард „Васил Левски” № 61.

1.1. Официалните правила на томболата се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Facebook страницата https://www.facebook.com/bgmarket , както и на интернет адрес https://bgm.bg/  („Официални правила“). 
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата https://www.facebook.com/bgmarket, както и на интернет адрес https://bgm.bg/ .

1.3. Изпълнител на играта е нейния организатор: “БЕТА 111” ООД, ЕИК 201377789

2.Територия и период на провеждане на ИГРАТА 
2.1. Играта се организира и провежда на територията на България. 
2.2. Играта стартира на първо число всеки месец и ще продължи до последно число на същия месец до 24:00 часа (българско време). 

3. Право на участие 
3.1. Право на участие има всяко физическо лице. В случай, че спечелилият участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител. 
3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител преди да напишат своите лични данни /три имена и мобилен номер/ на гърба на касовата бележка и преди да я пуснат в обозначените за това места.
3.3. За участие в играта е необходимо осъществяване на покупки на стойност 30.00 лв. или повече във всеки обект на Организатора. 

4. Механизъм на Играта 
4.1. През целия месец участниците осъществяват покупки на стойност 30.00 лв. или повече във всички обекти на Организатора.  
4.2. Всеки участник има право на неограничен брой участия, стига да има касов бон със сума на стойност 30.00 лв. или повече
4.3. На гърба на касовата бележка всеки участник записва трите си имена и мобилен номер за обратна връзка.
4.4. Участникът сам поставя касовата бележка в обозначените за това места, намиращи се във всеки обект на Организатора. 
4.3. Написаното от участниците съдържание на косовия бон следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др.  

5. Награда. Теглене и получаване на наградата 
5.1. Печелившият участник получава за награди стоки от асортимента на магазини BG Market на територията на Благоевград и Банско на стойност от 5 лв. до 500 лв., наричани по-долу съответно „Наградите”.
5.2. Тегленето на Наградите се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта от т. 4., чрез ръчно теглене от измежду всички участници.
5.3. Спечелилите участнци ще бъдат обявени на Facebook страницата https://www.facebook.com/bgmarket до 10-то число на всеки месец, отнасящи се за предходния и на сайта на BG Market www.bgm.bg

 5.4. За получаване на Наградите, в срок от 5 (пет) работни дни Организатора се свързва с всеки от спечелилите участници чрез мобилен номер, предоставен по-рано на касовия бон.
5.5. Наградите се получават от управителите на обектите на Организатора (хранителни магазини BG Market), посочен в съобщението по т. 5.4. от Официалните правила, при представянето на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол. При получаване на Наградите на спечелилите се предоставя информацията по чл. 13 от Общия регламент за защита на личните данни, която е неразделна част от приемо-предавателния протокол. 
5.6. В случай, че печелившият участник е на възраст между 13 и 18 години, наградата се приема от родител/настойник на печелившия. 
5.7. Участникът губи правото си да получи Награда в следните случаи:

      • ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени по съобщението по т. 5.4. от Официалните правила;
      • ако не се яви да получи Наградата в срок до 3 седмици от датата на изпращане на информация от т. 5.4 .

5.8. В случай, че Награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител. В случай, че Награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител.
6. Отговорност 
6.1. Организаторът не носи отговорност при технически проблеми във връзка с играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове. 
6.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на участниците. 
6.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на томболата да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

7. Защита на личните данни 
7.1. В случай, че спечелят Награда, участниците следва да предоставят лични данни (три имена и телефон за връзка) за получаването й. 
7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни.
7.3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на спечелилия участник в Играта, както и доставянето на Наградата.
7.4. С включването в Играта, всеки участник приема имената му и профилната му снимка да бъдат публикувани във Facebook страницата https://www.facebook.com/bgmarket  с цел посочване на лицето като спечелило. Също така, Организаторът си запазва правото да поиска снимка на спечелилият Награда участник с цел публикуването й във Facebook страницата https://www.facebook.com/bgmarket, както и на интернет адрес https://bgm.bg/.

7.5.  Организаторът си запазва правото да изпраща маркетингови съобщения на посочените от Вас email адреси.
7.6. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

8. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта 
Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на Facebook страницата https://www.facebook.com/bgmarket  и на интернет адрес https://bgm.bg/ .

9. Предсрочно прекратяване на Играта 
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това във Facebook страницата https://www.facebook.com/bgmarket , както и на интернет адрес https://bgm.bg/
10. Други                                                                                                                                        
10.1. С включването си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с настоящите Официални правила и съгласен с условията й.
10.2. С включването си в Играта, всеки участник приема личните му данни, както и профилната му снимка, да бъдат публикувани на Facebook страницата https://www.facebook.com/bgmarket.
10.3. Участниците могат да се свържат с Организатора, както чрез лично съобщение във Facebook страницата https://www.facebook.com/bgmarket,  така и на имейл адрес orders@bgm.bg
10.4. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.Дата: 21.12.2022г.