Условия за ползване

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между “БЕТА 111” ООД /ДРУЖЕСТВОТО/ или “Интернет страница” /Сайт/ от една страна и потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “БЕТА 111” ООД (наричани за краткост услуги).

“БЕТА 111” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на РБ, със следните данни: “БЕТА 111” ООД, ЕИК 201377789, седалище и адрес на управление град Благоевград, булевард „Васил Левски” № 61.

Потребителят разбира, съгласява и приема, че информационните услуги и сайта се предоставят във вида, в който са и, че ДРУЖЕСТВОТО не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на потребителя, негови или на други потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване, или пък на невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и други на сайта. В случай, че в следствие на използването на този сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

За да използва сайта, потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко, или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. ДРУЖЕСТВОТО предоставя информацията на сайта но не отговаря за каквито и да са смущения, технически проблеми или други.

За ползването на сайта потребителят се съгласява:

– да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си

– да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай, че потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, ДРУЖЕСТВОТО има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия електронен пощенски адрес (e-mail) и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

За защитата на личния живот и сигурността на своите потребители, ДРУЖЕСТВОТО уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на широката публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

Декларацията за поверителност посочва и описва по какъв начин ДРУЖЕСТВОТО, като администратор на лични данни събира, обработва, съхранява, предоставя личната информация на посетителите на сайта ДРУЖЕСТВОТО във връзка с услугите, които предоставя.

Тази Декларация за поверителност съдържа информация за политиките и практиките на ДРУЖЕСТВОТО на поверителност при събирането, обработването, съхранението и предоставянето на лични данни, за избора, който можете да направите относно начина на събиране и използване на лични данни, предоставяни на ДРУЖЕСТВОТО във връзка с назначаване на работа.

Тази Декларация за поверителност не е приложима за приложения, продукти, услуги, уеб сайтове или социални медии на трети страни, до които се осъществява достъп чрез връзки, предоставяни от услугите на сайта.

Тази Декларация за поверителност е част от Общите условия за ползване на сайта на ДРУЖЕСТВОТО. Чрез използването на сайта на ДРУЖЕСТВОТО Вие давате съгласие за събирането, обработването, съхраняването и предоставянето на вашите лични данни в съответствие с тази Декларация за поверителност.

Дефиниция на лични данни – “Всяка информация, свързана с физическо или юридическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, чрез нея, по-специално чрез идентификатори като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор, по един или повече от тези признаци, специфични за физическата, психическата, умствената, икономическата или културната идентичност на лицето.”. Субект на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.

За да използвате сайта на ДРУЖЕСТВОТО не е необходимо да предоставяте лични данни. Сайтът може да събира предоставени конкретно и доброволно от посетителите лични данни. ДРУЖЕСТВОТО събира лични данни, при спазване на законосъобразност и прозрачност. ДРУЖЕСТВОТО събира следните лични данни, които ни предоставяте, докато използвате сайта:

– име;

– адрес;

– телефонен номер за контакт;

– електронна поща;

За търговци и юридически лица – нетърговци:

име;
адрес;
телефонен номер за контакт;
електронна поща;
адресна регистрация;
ЕИК;
БУЛСТАТ;
идентификационен номер по ЗДДС;
ДРУЖЕСТВОТО не събира други данни свързани с расов, етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; които се отнасят до здравето или сексуалния живот.

ДРУЖЕСТВОТО събира и информация, която не подлежи на идентифициране, но в определен етап може да бъде свързана с Ваши лични данни – това може да бъде потребителско име, IP адрес, географски данни, тип на операционна система, език, парола, предпочитания за търсене, свързани с конкретни търсения, както и други общи данни.

Потребителя има право на избор за типа лични данни, които събираме, също така и за целите, за които ги събираме и обработваме. ДРУЖЕСТВОТО предоставя нъзможност за преглед, коригиране, допълване или изтриване на лични данни, които сте споделили с нас.

ДРУЖЕСТВОТО използва лични данни само за целите, посочени към момента на събиране и след изрично съгласие, или за допълнителни цели съобразно закона. Целите за които се събират и обработват лични данни, са:

за да отговорим на Ваши запитвания;
за да предоставим продукти, информация и услуги, които поискате;
за да подобрим качеството на нашите услуги;
за да се свържем с Вас за потвърждение на поръчка, която сте направили;
за да осигурим ефективно обслужване на нашите посетители;
за да се свържем с Вас за специални оферти и информация, за която мислим, че ще представлява интерес за Вас;
за да Ви предоставим полезни съвети, информация, актуализации;
за да подобрим съдържанието и функционалността на сайта;
за да търсим Вашето мнение за наши продукти и услуги;
за целите на маркетинговата и рекламната ни дейност;
– за всяка друга цел в съответствие с тази декларация за

поверителност, за което сме получили съгласие.

За защита на личните данни от неупълномощени за употербата им лица, разкриване, промяна или унищожаване, се прилагат стандарти за технологична и оперативна сигурност за защита на информацията.

ДРУЖЕСТВОТО съхранява лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия.

ДРУЖЕСТВОТО споделя лични данни с трети страни само при условие, че поемта задължението да осигурят адекватни нива на защита. ДРУЖЕСТВОТО забранява да използват информацията, свързана с личните данни за техни собствени цели или за техни собствени маркетингови дейности.

ДРУЖЕСТВОТО може да направи промени в тази Декларация за поверителност във връзка с промени в закона, както и при промени в начина на събирането и използването на Вашите лични данни. Ако направим промени, те ще бъдат отразени в тази Декларация за поверителност и датата на тези промени ще бъде упомената в началото на документа. За тази цел трябва да преглеждате Декларацията за поверителност, за да сте информирани за актуалните практики. Ако използвате сайта след датата на влизане на измененията, ще се приема, че сте съгласни с всички изменения в тази Декларация за поверителност. Ако не сте съгласни с някое от измененията, прекратете използването на сайта.

Потребителят получава желаните от него потребителско име и парола за достъп до всички услуги на ДРУЖЕСТВОТО, след като извърши регистрация. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно ДРУЖЕСТВОТО за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и или за всяко друго нарушаване на сигурността.
ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Потребителят, ползващ сайта носи отговорност за публикуваното или предавано по друг начин на съдържаниета предоставено от сайта. ДРУЖЕСТВОТО не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпространявано съдържание.

При използвне на сайта потребитялят може да срещне съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства ДРУЖЕСТВОТО няма да отговаря за каквото и да е съдържание, създадено от потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин, чрез сайта.

В случай на продажба на стоки, които съдържат алкохол и при поръчка на спиртни напитки, потребителят декларира, че е навършил 18 години. Възрастта на потребителя ще бъде проверявана при доставка.

Потребителят няма право и дава съгласие да не използва сайта на ДРУЖЕСТВОТО, за следното:

да формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
да създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.
да причинява вреда по какъвто и да е начин;
да се представя за лице или група лица, представител/и на ДРУЖЕСТВОТО, представител/и на производител и други, както и по друг начин да заблуждава за определена принадлежност
да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения ( вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на която и да е страна;
да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, или други форми за привличане на клиенти, материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване, да нарушава нормалната работа на другите ползватели на сайта, включително и ако не го ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;
да пречи за предоставяне на услугите на сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, както и да пречи по всякакяв начин на потребител.
ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да редактира и премахва информация предоставена от потребителя в нарушение на изброените по-горе забрани.

ДРУЖЕСТВОТО дава право на потребителите да ползват всички услуги, които са предоставени в сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на ДРУЖЕСТВОТО или на трети лица свързани пряко, или косвено с материалите на публикувани на сайта. ДРУЖЕСТВОТО не разрешава материалите на публикувани на сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел, освен за негова цел. Материалите публикувани на сайта са защитени съгласно Закон за авторското право и сродните му права. Всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на публикувана на сайта при определени условия.

С публикуване на информация в сайта, потребителят декларира, че е носител на авторските и права й предоставя безвъзмездно правото на ДРУЖЕСТВОТО да я разпространява на страниците на сайта, както и в други материали.

В страницата стоките в сайта са посочени храктеристики на стоката, която цели да е в помощ за извършване на информиран избор при покупката на продукта, както и други данни касаещи наличност, доставка и други. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за неточности в описанието на стоката некасаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без специално уведомяване на Потребителите. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност, ако потребителят не е прочел актуалния вариант на настоящите условия.

При използване услугите на ДРУЖЕСТВОТО, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

Потребителят се съгласява с настоящите условия с избиране и натискане линк или бутон, който се намира на сайта.